Ἄνθρωποι καὶ σκιές

Άνθρωποι και σκιές (Αστρολάβος/Ευθύνη, 1995)6. Άνθρωποι και σκιές, 1995