Ἀνθολογία ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Γιώργη Μανουσάκη

Ἐπιλογή, παρουσίαση, ἐπιμέλεια Κώστας ΜπουρναζάκηςΑνθολογία από το έργο του Γιώργη Μανουσάκη 2012

ἔκδ. Βικελαία Δημοτικὴ Βιβλιοθήκη, Ἡράκλειο 2012