Βασίλης Χάλης. Ὁ θερισιανός ἀγωνιστής (1785-1846)

Βασίλης Χάλης, ο Θερισιανός αγωνιστής (1785-1846), μονογραφία (Χανιά, 1971)1. Βασίλης Χάλης, Ο θερισιανός αγωνιστής, 1971