Τὰ ποιήματα 1967-2007, Ἀνέκδοτα – Ἀθησαύριστα

10. Τα ποιήματα 1967-2007, Ανέκδοτα-Αθησαύριστα, 2013Τὰ Ποιήματα 1967-2007, Τόμος Β΄ Ἀνέκδοτα – Ἀθησαύριστα. Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια – Ἐπιλεγόμενα Ἀγγελικὴ Καραθανάση – Μανουσάκη (Γαβριηλίδης, 2013)

Σπασμένα ἀγάλματα καὶ πικροβότανα

Σπασμένα αγάλματα και Πικροβότανα (Γαβριηλίδης, 2005)9. Σπασμένα αγάλματα και πικροβότανα, 2005

Στ΄ ἀκρωτήρια τῆς ὕπαρξης

Στ΄  Ακρωτήρια της ύπαρξης (Γαβριηλίδης, 2003)8. Στ' ακρωτήρια της ύπαρξης, 2003

Ἄνθρωποι καὶ σκιές

Άνθρωποι και σκιές (Αστρολάβος/Ευθύνη, 1995)6. Άνθρωποι και σκιές, 1995

Χῶροι ἀναπνοῆς

Χώροι αναπνοής, ένα τρίπτυχο (Πρόσπερος, 1988)5. Χώροι αναπνοής, 1988

Ταριχευτήριο πουλιῶν

4. Ταριχευτήριο πουλιών 1978Ταριχευτήριο πουλιών και άλλα ποιήματα (Οι Εκδόσεις των Φίλων, 1978)

Τρίγλυφο

Τρίγλυφο (Ολκός, 1976)3. Τρίγλυφο, 1976

Τὸ σῶμα τῆς σιωπῆς

Το σώμα της σιωπής (Χανιά, 1970)2. Το σώμα της σιωπής, 1970

Μονόλογοι

Μονόλογοι (Χανιά, 1967)1. Μονόλογοι 1967