Τὰ ποιήματα 1967-2007, Ἀνέκδοτα – Ἀθησαύριστα

10. Τα ποιήματα 1967-2007, Ανέκδοτα-Αθησαύριστα, 2013Τὰ Ποιήματα 1967-2007, Τόμος Β΄ Ἀνέκδοτα – Ἀθησαύριστα. Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια – Ἐπιλεγόμενα Ἀγγελικὴ Καραθανάση – Μανουσάκη (Γαβριηλίδης, 2013)